دوره و شماره: دوره 16، شماره 1 - شماره پیاپی 61، فروردین 1392 
بررسی و مقایسه کارایی نسبی کتابخانه های نهادی و مشارکتی کشور

صفحه 71-87

سارا شمس اللهی؛ محمدرضا اسمعیلی گیوی؛ اسماعیل شاه طهماسبی