دوره و شماره: دوره 16، شماره 3 (پیاپی 63) - شماره پیاپی 63، پاییز 1392