نویسنده = مهدی خادمیان
معرفت‌شناسی و دیدگاه اجتماعی‌ـ شناختی در علم اطلاع‌رسانی

دوره 6، شماره 3 (پیاپی 23)، مهر 1382، صفحه 63-100

مهدی خادمیان؛ برگر یورلند


مدیریت دانش و کتابخانه های دانشگاهی

دوره 4، شماره 3 (پیاپی 15)، مهر 1380، صفحه 99-120

مهدی خادمیان؛ چارلز تی. تاونلی


پژوهش درباره اینترنت و بازیابی اطلاعات

دوره 3، شماره 3 (پیاپی 11)، مهر 1379، صفحه 133-162

مهدی خادمیان؛ جی جی چاودری