کلیدواژه‌ها = دانشگاه فردوسی مشهد
نقش معیارهای طراحی ترغیبی در ترغیب کاربران به استفاده از وبگاه کتابخانه مرکزی دانشگاه فردوسی مشهد

دوره 23، شماره 1، فروردین 1399، صفحه 75-103

مریم شعبانی شایه؛ معصومه تجعفری؛ اعظم صنعت جو


استخراج اطلاعات از پیکره زبانی: معرفی پیکرۀ مقاله‎های علمی‎‎پژوهشی دانشگاه فردوسی مشهد

دوره 21، شماره 2، مرداد 1397، صفحه 3-25

10.30481/lis.2018.61800

عطیه کامیابی گل؛ الهام اخلاقی باقوجری؛ احسان عسگریان؛ هانیه حبیبی


بررسی تأثیر عوامل شناختی _ اجتماعی بر رفتار اشتراک دانش در جامعۀ دانشگاهی

دوره 20، شماره 2، تیر 1396، صفحه 76-107

حسن محمودی؛ رحمت الله فتاحی؛ محسن نوکاریزی؛ محمدحسین دیانی


پژوهشی پیرامون تدوین برنامه راهبردی برای توسعه و تحول در خدمات کتابخانه های دانشگاه فردوسی مشهد

دوره 14، شماره 4، دی 1390، صفحه 295-324

مهری پریرخ؛ سمیه آخشیک؛ اکرم فتحیان؛ محمدرامین نادری


مطالعة وضعیت تولید اطلاعات علمی اعضای هیئت علمی دانشگاه فردوسی مشهد

دوره 8، شماره 1 (پیاپی 29)، فروردین 1384، صفحه 33-62

بهزاد ستاری؛ مریم جواهری