دوره و شماره: دوره 22، شماره 4 - شماره پیاپی 88، بهمن 1398 
بررسی درک ناهمخوانی در داستان‌های مصور طنز کودک

صفحه 75-100

10.30481/lis.2019.202459.1632

سریرا کرامتی یزدی؛ علی علیزاده؛ شهلا شریفی؛ عطیه کامیابی گل


فهرست نویسی اجتماعی آری یا نه؟: یک مرور نظام مند

صفحه 101-118

محمدرضا حسنی؛ افشین موسوی چلک؛ هادی شریف مقدم؛ مریم سلامی