دوره و شماره: دوره 2، شماره 3 - شماره پیاپی 7، مهر 1378 
سیاست های جامعه اطلاعاتی

صفحه 91-106

حمید رضا جمالی مهموئی


تجزیه و تحلیل موتورهای جستجو در وب

صفحه 119-126

مهدی نعمتی؛ حسن طالب زاده؛ اریک نیلسون؛ کارستن شلیکتینگ