دوره و شماره: دوره 2، شماره 2 - شماره پیاپی 6، تیر 1378