دوره و شماره: دوره 17، شماره 4 - شماره پیاپی 68، دی 1393