دوره و شماره: دوره 17، شماره 1 - شماره پیاپی 65، فروردین 1393 
ترسیم نقشه دانش کتابداران دانشگاه اصفهان

صفحه 45-63

مظفر چشمه سهرابی؛ سمیه شمسی شاه ولد علیائی