دوره و شماره: دوره 19، شماره 4 - شماره پیاپی 76، دی 1395 
بررسی و مقایسه وضعیت وب‌سایت واسپارگاه‌های کشورهای جهان اسلام با کشورهای برتر جهان

صفحه 110-131

کیانوش رشیدی شریف آباد؛ عبدالرسول جوکار؛ کامران مهربانی زین آباد