دوره و شماره: دوره 2، شماره 2 (پیاپی 6) - شماره پیاپی 6، تابستان 1378