دوره و شماره: دوره 17، شماره 3 (پیاپی 67) - شماره پیاپی 67، پاییز 1393 
5. بررسی عوامل موثر بر خرید کتابهای مذهبی با تاکید بر عناصر آمیخته بازاریابی کتب مذهبی

صفحه 107-134

ابوالقاسم ابراهیمی؛ سید مسلم علوی؛ مهدی نجفی سیاهرودی؛ فاطمه کشاورز