دوره و شماره: دوره 17، شماره 4 (پیاپی 68) - شماره پیاپی 68، زمستان 1393