دوره و شماره: دوره 9، شماره 3 (پیاپی 35) - شماره پیاپی 35، مهر 1385 
مجموعه‌گستری برای کتابداران جدید: توصیه‌هایی از مجراها

صفحه 139-162

جیمز کوری تاکر؛ مت تورنس؛ رحمان معرفت؛ سکینه مستجیری