نویسنده = محمد حسن زاده
تعداد مقالات: 8
1. بازدارنده ها و شرایط جذب ناکاربران به کتابخانه های عمومی ایران

دوره 23، شماره 2، تابستان 1399، صفحه 137-165

10.30481/lis.2019.186888.1582

محمد حسن زاده؛ حمیدرضا محمودی


3. بررسی موانع ایجاد دسترسی آزاد مجله‌های علمی ـ پژوهشی ایران از دید ناشران

دوره 13، شماره 1 (پیاپی 49)، بهار 1389، صفحه 35-52

محمد حسن زاده؛ فرزانه کنعانی هوجقان


4. ارزیابی ربط در نظامهای ذخیره و بازیابی اطلاعات ... از رهیافت شناختی

دوره 11، شماره 2 (پیاپی 42)، تابستان 1387، صفحه 53-70

محمد حسن زاده؛ الهام رضازاده


6. تعامل حرفة کتابداری و اطلاع‌رسانی با فرآیند جهانی‌شدن

دوره 7، شماره 2 (پیاپی 26)، تابستان 1383، صفحه 79-94

محمد حسن زاده


7. خدمات مرجع الکترونیکی شیوه‌های نوین پاسخگویی به پرسش‌های مرجع

دوره 6، شماره 4 (پیاپی 24)، زمستان 1382، صفحه 97-107

محمد حسن زاده


8. فرایند کار یک کتابخانه مجازی (ساختار، محتوا، شیوة عمل و مدیریت)

دوره 6، شماره 1 (پیاپی 21)، بهار 1382، صفحه 11-22

محمد حسن زاده