دوره و شماره: دوره 21، شماره 2 - شماره پیاپی 82، تابستان 1397، صفحه 1-172 
1. استخراج اطلاعات از پیکره زبانی: معرفی پیکرۀ مقاله‎های علمی‎‎پژوهشی دانشگاه فردوسی مشهد

صفحه 3-25

عطیه کامیابی گل؛ الهام اخلاقی باقوجری؛ احسان عسگریان؛ هانیه حبیبی


3. رابطۀ عوامل جمعیت‎شناختی و میزان به‎کارگیری مؤلفه‎های مدیریت اطلاعات شخصی

صفحه 45-78

مریم سه دهی؛ علیرضا اسفندیاری مقدم؛ فهیمه باب الحوایجی؛ نجلا حریری؛ فاطمه نوشین فرد


4. فهم‌گذار از قدرت‎آفرینی دانش به قدرت‎آفرینی اشتراک دانش (یک روش کیفی)

صفحه 79-106

محمدباقر علیزاده اقدم؛ محمد عباس زاده؛ توکل آقایاری هیر؛ داود قاسم زاده