نویسنده = محمدحسین دیانی
افزایش کیفیّت مشارکت مدنی

دوره 10، شماره 1 (پیاپی 37)، فروردین 1386، صفحه 3-6

محمدحسین دیانی


فصلنامه علمی ـ پژوهشی کتابداری و اطلاع‌رسانی

دوره 9، شماره 4 (پیاپی 36)، دی 1385، صفحه 3-4

محمدحسین دیانی


بازخوانی زیربنا و ملاحظات نظری نمایه‌سازی استنادی

دوره 9، شماره 3 (پیاپی 35)، مهر 1385، صفحه 5-10

محمدحسین دیانی


کیفیت محتوای کتاب

دوره 9، شماره 2 (پیاپی 34)، تیر 1385، صفحه 3-10

محمدحسین دیانی


نمایه مقاله‌های فصلنامه کتابداری و اطلاع‌رسانی (از شماره 1 تا 30)

دوره 8، شماره 3 (پیاپی 31)، مهر 1384، صفحه 145-174

کبری سقاءپیرمرد؛ محمدحسین دیانی


چالش آری، بحران خیر

دوره 8، شماره 1 (پیاپی 29)، فروردین 1384، صفحه 3-8

محمدحسین دیانی


یادداشت های سردبیر

دوره 1، شماره 2، تیر 1377، صفحه 1-2

محمدحسین دیانی