نویسنده = عبدالرسول جوکار
تحلیل کاربرد الگوی فراگفتمان هایلند در خلاصه سازی خودکار استناد مدار: پیشنهاد طرح حاشیه نویسی بافتارهای استنادی

دوره 22، شماره 3، آبان 1398، صفحه 91-111

10.30481/lis.2019.81993

پگاه تاجر؛ عبدالرسول جوکار؛ سیدمصطفی فخراحمد؛ هاجر ستوده؛ علیرضا خرمایی


میزان گرایش ملّیتها در استناد به تولیدات علمی ایرانیان

دوره 10، شماره 4 (پیاپی 40)، دی 1386، صفحه 213-236

عبدالرسول جوکار؛ سعیده ابراهیمی


نیاز به تحول در برنامه های درسی کارشناسی کتابداری و اطلاع رسانی

دوره 4، شماره 2 (پیاپی 14)، تیر 1380، صفحه 9-25

عبدالرسول جوکار؛ افشین حمدی پور