کلیدواژه‌ها = دانشگاه فردوسی مشهد
تعداد مقالات: 8
2. استخراج اطلاعات از پیکره زبانی: معرفی پیکرۀ مقاله‎های علمی‎‎پژوهشی دانشگاه فردوسی مشهد

دوره 21، شماره 2، تابستان 1397، صفحه 3-25

10.30481/lis.2018.61800

عطیه کامیابی گل؛ الهام اخلاقی باقوجری؛ احسان عسگریان؛ هانیه حبیبی


4. بررسی تأثیر عوامل شناختی _ اجتماعی بر رفتار اشتراک دانش در جامعۀ دانشگاهی

دوره 20، شماره 2، تابستان 1396، صفحه 76-107

حسن محمودی؛ رحمت الله فتاحی؛ محسن نوکاریزی؛ محمدحسین دیانی


5. پژوهشی پیرامون تدوین برنامه راهبردی برای توسعه و تحول در خدمات کتابخانه های دانشگاه فردوسی مشهد

دوره 14، شماره 4 (پیاپی 56)، زمستان 1390، صفحه 295-324

مهری پریرخ؛ سمیه آخشیک؛ اکرم فتحیان؛ محمدرامین نادری


7. بررسی میزان تأثیر عوامل مؤثر بر همکاری علمی ... از دیدگاه اعضای هیئت علمی دانشگاه فردوسی مشهد

دوره 12، شماره 1 (پیاپی 45)، بهار 1388، صفحه 79-98

ماریه رحیمی؛ رحمت الله فتاحی


8. مطالعة وضعیت تولید اطلاعات علمی اعضای هیئت علمی دانشگاه فردوسی مشهد

دوره 8، شماره 1 (پیاپی 29)، بهار 1384، صفحه 33-62

بهزاد ستاری؛ مریم جواهری