دوره و شماره: دوره 18، شماره 3 - شماره پیاپی 71، پاییز 1394