دوره و شماره: دوره 20، شماره 1 - شماره پیاپی 77، فروردین 1396، صفحه 1-165 
آسیب شناسی نظام های رتبه بندی دانشگاه ها از منظر اسناد فرادستی آموزش عالی کشور

صفحه 52-87

محمدرضا زارع بنادکوکی؛ محمد علی وحدت زاد؛ محمد صالح اولیاء؛ محمدمهدی لطفی