دوره و شماره: دوره 13، شماره 2 - شماره پیاپی 50، تابستان 1389 
12. مسیریابی چابکی خدمات کتابخانه در بستر مدیریت کیفیت فراگیر

صفحه 257-294

سید محمد زنجیرچی؛ سید حسن حاتمی نسب؛ نعیمه دره زرشکی