دوره و شماره: دوره 14، شماره 2 (پیاپی 54) - شماره پیاپی 54، تابستان 1390 
7. فوکسونومی در کتابخانه‌های سنتی

صفحه 155-170

مهشید التماسی؛ مژگان التماسی