دوره و شماره: دوره 14، شماره 1 - شماره پیاپی 53، فروردین 1390 
3. تأثیر رنگ در معماری داخلی فضای کتابخانه‏‌های دانشگاهی

صفحه 39-70

مظفر چشمه سهرابی؛ آرزو رحیم سلمانی؛ آسیه رحیم سلمانی