دوره و شماره: دوره 10، شماره 1 (پیاپی 37) - شماره پیاپی 37، فروردین 1386 
نقش عامل انسانی در مدیریت دانش

صفحه 197-209

استیو ترنتن؛ کریسی مک کراکن؛ افسانه محسن زاده