دوره و شماره: دوره 10، شماره 4 (پیاپی 40) - شماره پیاپی 40، دی 1386 
عوامل مؤثر بر موفقیت مدیران مراکز ملّی اطلاعات علمی در ایران

صفحه 145-176

عبدالرضا نوروزی چاکلی؛ محمدحسین دیانی


زندگی واقعی، کاربران واقعی و نیازهای واقعی: بررسی و تحلیل پرس‌و‌جوهای کاربران در وب

صفحه 237-271

برنارد جی جانسن؛ آماندا اسپینک؛ تفکو ساراسویک؛ آزاده‌ نجفی؛ مجتبی نامور فرگی