دوره و شماره: دوره 10، شماره 2 (پیاپی 38) - شماره پیاپی 38، تیر 1386 
چرخة نشر سنّتی در برابر چرخة نشر الکترونیکی

صفحه 259-276

غلامعلی منتظر؛ محمد عنایت تبار