دوره و شماره: دوره 10، شماره 3 (پیاپی 39) - شماره پیاپی 39، مهر 1386 
نسبت میان خدمت، فن و علم

صفحه 3-8

ابراهیم افشار زنجانی