دوره و شماره: دوره 12، شماره 1 - شماره پیاپی 45، اردیبهشت 1388 
رفتار اطلاع‌‌یابی در مجموعه‌‌های تصاویر دیجیتالی: رهیافتی شناختی

صفحه 247-273

کریستینا ماتوسیاکا؛ فاطمه ملک‌آبادی‌زاده؛ رسول اکبری