دوره و شماره: دوره 12، شماره 2 - شماره پیاپی 46، تیر 1388 
بررسی انگیزه‌‌های انتشار آثار علمی توسط کتابداران

صفحه 57-74

علی منصوری؛ میترا پشوتنی زاده؛ نورالله کرمی