دوره و شماره: دوره 12، شماره 4 - شماره پیاپی 48، دی 1388 
گستره ملی آموزش عالی در پرتو فناوریهای ارتباطی و اطلاعاتی

صفحه 37-52

محمد رضا سرمدی؛ عیسی ابراهیم‌زاده؛ عبدالحسین تفضلی مقدم؛ محمدحسین دیانی