دوره و شماره: دوره 13، شماره 1 - شماره پیاپی 49، فروردین 1389 
بررسی وضعیت مطالعة زنان شاغل و خانه‌دار شهر شیراز

صفحه 133-150

حسن کیانی؛ سعید رضایی شریف‌آبادی؛ شهلا سام