دوره و شماره: دوره 11، شماره 1 (پیاپی 41) - شماره پیاپی 41، فروردین 1387 
5. بررسی میزان رعایت معیارهای ساختاری منابع مرجع چاپی فارسی

صفحه 81-102

محبوبه فراشباشی آستانه؛ رحمت الله فتاحی


8. بازاریابی1 در کتابخانه‌ها

صفحه 157-184

سودابه شاپوری