دوره و شماره: دوره 12، شماره 2 (پیاپی 46) - شماره پیاپی 46، تابستان 1388 
1. معیارهای کلی داوری

صفحه 3-5

محمدحسین دیانی


5. بررسی انگیزه‌‌های انتشار آثار علمی توسط کتابداران

صفحه 57-74

علی منصوری؛ میترا پشوتنی زاده؛ نورالله کرمی